Klimaatneutrale Organisatie 2020

door redactie

Putte - Op de gemeenteraad van 30 mei engageerde de gemeente Putte zich om deel te nemen aan de campagne “Klimaatneutrale Organisatie 2020”. Deze campagne van de provincie Antwerpen wil zoveel mogelijk gemeenten stimuleren om als organisatie klimaatneutraal te worden tegen 2020.
Concreet omvat dit verschillende doelstellingen op het vlak van energiebesparing, gebruik van hernieuwbare energie en een zuinig en efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen. Met dit engagement neemt het gemeentebestuur een voorbeeldrol op inzake klimaatbeleid.
Schepen van leefmilieu Jeroen De Cuyper licht toe : “Deze campagne biedt het gemeentebestuur een kader voor een gemeentelijk klimaatbeleid, en zorgt ervoor dat bestaande en toekomstige acties dienaangaande tot een samenhangend geheel kunnen gegroepeerd worden. Vertrekpunt is de broeikasgasinventaris of zogenaamde ‘nulmeting’ die moet duidelijk maken waar de grootste uitstoot zich bevindt in de gemeentelijke werking en die wordt uitgevoerd door Igemo. Op basis van deze resultaten kunnen we als gemeente meetbare doelstellingen formuleren en acties opzetten om deze te bereiken. Bijkomend voordeel is dat heel wat van deze acties het potentieel hebben zichzelf terug te verdienen, en op termijn dus kostenbesparend werken.”(PA)

Ga terug